Tara Meals On Wheels Inc

07 4665 3508
07 4665 3894
centre@taranc.com.au
Tarcoola Retirement Home, Lot 206 Sara Street, TARA QLD 4421
Mon 9:00am  -  4:00pm
Tue 9:00am  -  4:00pm
Wed 9:00am  -  4:00pm
Thu 9:00am  -  4:00pm
Fri 9:00am  -  4:00pm